Aerius advies

Op 15 januari 2024 schreef minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer over de verantwoording van het rekenmodel Aerius. Aerius gebruiken we om de stikstofdepositie, die als gevolg van bouwactiviteiten neerkomt in Natura 2000 gebieden, te berekenen en toetsen. De minister schrijft erover: “De in AERIUS toegepaste rekenmodellen (OPS en SRM-2) zijn onderhevig aan internationale reviewstudies en worden door het RIVM uitgebreid gevalideerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de uitkomsten van het model te vergelijken met de meetresultaten van de ruim 300 meetlocaties door heel Nederland. Op basis van deze validatie worden de rekenmodellen gekalibreerd. Ook heeft het RIVM de modellen uitgebreid toegelicht, inclusief alle onderliggende aannames en uitgevoerde modelvergelijkings- en validatiestudies5. Op deze manier wordt volledige transparantie geboden en gewaarborgd dat in AERIUS altijd wordt uitgegaan van de actuele stand der techniek.”

Over de adviezen die soms nodig zijn om een project uit te voeren zonder teveel stikstofdepositie te veroorzaken schrijft de minister: “Het hanteren van rekenmodellen voor het bepalen van de stikstofdepositie als gevolg van een plan of project is noodzakelijk, omdat het effect van toekomstige activiteiten niet gemeten kan worden. Om met de modelberekening de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, wordt in de rekenmodellen de meest actuele wetenschappelijke kennis benut. Jaarlijks wordt AERIUS geactualiseerd om onder andere de modelmatige doorontwikkeling te verwerken.

Daarnaast zorgt het gebruik van AERIUS Calculator ervoor dat depositieberekeningen op een eenduidige manier worden uitgevoerd. Dit scheelt (advies)kosten voor initiatiefnemers en beoordelingstijd voor bevoegde gezagen.” Vraag een vrijblijvende kostenopgaaf voor een stikstofadvies met Aerius hier.