Afwijking BENG 3 eis woongebouwen mogelijk

Het wordt steeds duidelijker dat op de BENG 3 eis aan een minimaal percentage duurzame energie een afwijking mogelijk is wanneer niet aan de eis voldaan kan worden. Dat blijkt uit de staatscourant van 15 juli  waarin concreet de ”Leidraad afwijking eis hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw)” wordt genoemd. In deze leidraad wordt beschreven wanneer van de eis afgeweken zou kunnen worden.

Het is aan het bevoegd gezag (de gemeente) en aan de aanvrager van de bouwvergunning om in samenspraak te bepalen wat er reeel mogelijk is en geeist kan worden. De leidraad geeft vele concrete motieven voor afwijkingen zoals: een beperkt dakoppervlak voor PV-panelen, beeldkwaliteitsgerelateerde restricties aan PV-panelen, geluidsomstandigheden die toepassing van warmtepompen met buitenluchtunits belemmeren, beperkingen aan het verbranden van biomassa en beperkingen m.b.t. de bodem of het grondwater die toepassen van bodemcollectoren belemmeren. Die beperkingen kunnen er toe leiden dat het minimal percentage duurzame energie onmogelijk te halen is.

Kostenverhogingen mogen nooit de reden zijn voor het afwijken van de eis; alleen technische belemmeringen spelen een rol, financiele belemmeringen niet.

In het stappenplan worden geen concrete afwijkende eisen gegeven. De intentie is dat het aandeel duurzame energie zo hoog mogelijk wordt; dat alles wat mogelijkerwijs gedaan kan worden ook gedaan wordt. Het stappenplan kijkt niet naar aspecten als het aantal woningen in het woongebouw of het aantal verdiepingen.