Bouwbesluittoets

Wanneer u nieuw gaat bouwen, of grootschalig renoveren, moet u daarvoor een vergunning hebben. Bij de aanvraag omgevingsvergunnig beoordeelt de gemeente onder andere of aan alle eisen uit de recentste versie (juli 2019) van het Bouwbesluit 2012 voldaan wordt. Zie dit als een verzameling bouwtechnische minimumeisen waar alle gebouwen aan moeten voldoen. Eisen op de gebieden veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Afhankelijk van de gebruiksfunctie (woon, kantoor, onderwijs, bijeenkomst, ….) verschillen de eisen. Verder maakt het uit of een gebouw nieuw gebouwd of gerenoveerd wordt. Bij woningen verschillen de eisen afhankelijk van het antwoord op de vraag of er sprake is van particulier opdrachtgeverschap.

Het toetsen is stap één, maar daar hoort natuurlijk meer bij. Wanneer er aan een of meer eisen niet meteen voldaan wordt, dan geeft bureau Kent advies over de te nemen maatregelen. Zo wordt in samenspraak een optimaal ontwerp gerealiseerd, dat aan alle bouwbesluiteisen voldoet.