EPC slechts 5 jaar geldig?

Er is verwarring ontstaan na de wijziging van het Bouwbesluit op 24 november jongstleden. Letterlijk staat er in lid 1 van artikel 5.2 (energieprestatiecoëfficiënt): ”Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.1aangegeven waarde. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.”

5jaar

Betekent dit dat de EPC van ieder gebouw iedere vijf jaar opnieuw berekend moet worden? Of doelt dit artikel erop dat de geldigheid van het energielabel van tien naar vijf jaar teruggebracht wordt? Website omgevingsweb zegt: ”De EPC moet om de 5 jaar getoetst worden. Wat dit voor de praktijk betekent is verre van duidelijk”. Het doorgaans goed ingevoerde adviesbureau Nieman geeft een andere interpretatie: ”De overheid wordt op grond van EU-regels verplicht om de EPC-eis elke 5 jaar te toetsen en zo mogelijk aan te passen aan de technische ontwikkelingen. Het betreft geen plicht voor de gebouweigenaar en de eis heeft geen betrekking op bestaande bouw.”

Wanneer we de interpretatie van Nieman volgen, zijn er voor de praktijk eigenlijk geen gevolgen. Immers we zijn er aan gewend dat de EPC-eis regelmatig bijgesteld wordt. De volgende bijstelling die verwacht wordt heeft betrekking op de eisen aan bijna energieneutrale gebouwen.