Private kwaliteitsborging vraagt om meedenkend adviseur tijdens bouwfase

De eerste kamer moet zich er nog over uitspreken en het wordt op zijn vroegst 1 januari 2018, maar iedereen verwacht dat de wet Kwaliteitsborging er komt. En wat betekent dat dan? In eerste instantie zal de wet alleen gelden voor bouwwerken in de laagste risicoklasse: grondgebonden woningen en industriehallen van maximaal twee bouwlagen. Voor die gebouwen wordt de aanvraag van een bouwvergunning stukken eenvoudiger: de gemeente toetst daarvoor alleen nog aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand. Natuurlijk blijven de eisen uit het Bouwbesluit van kracht, en het is een ‘private kwaliteitsborger’ die daar op toeziet. Voor en tijdens de bouw controleert de kwaliteitsborger regelmatig of aan alle Bouwbesluitregels voldaan wordt. Bij oplevering kan dan een dossier overhandigd worden en kan de kwaliteitsborger een verklaring afgeven dat het gebouw aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Die verklaring is voor de gemeente het sein om een gebruiksvergunning af te geven. De reden voor de nieuwe wet is enerzijds om opdrachtgevers een sterkere positie te geven en anderzijds om de bouwkwaliteit in het algemeen te verbeteren.

Wat deze nieuwe wet in de praktijk gaat betekenen voor de energiezuinigheid van woningen is een interessante vraag. In het recente verleden is meerdere malen gebleken dat energiezuinige maatregelen die wel in de EPC-berekening stonden, in de uiteindelijke uitvoering niet waren meegenomen. Met controles tijdens de bouw en bij oplevering, zou dat uiteraard sterk moeten verbeteren. Bureau Kent verwacht dat onder de nieuwe wet er behoefte zal zijn aan adviseurs die mee willen blijven denken ook tijdens de bouw. Voor de EPC betekent dat het up-to-date houden van de berekening, bij eventuele wijzigingen in de uitvoering. En, wanneer dat nodig is, aangeven welke alternatieven er zijn om te blijven voldoen aan de EPC-eis.

Hoewel dat onder de nieuwe wet niet nodig lijkt, adviseert bureau Kent wel degelijk om al voor aanvang van de bouw een EPC-berekening op te laten stellen. Dat is noodzakelijk, bijvoorbeeld om te beoordelen of de geplande installatie voldoet of om te controleren of het dakoppervlak qua vorm, oriëntatie en afmetingen geschikt is om met PV panelen aan de EPC te voldoen.

Bij sommige kwaliteitsborgers (Woningborg, Bouwgarant) kan sprake zijn van praktijkgerichte extra eisen die verder gaan dan het bouwbesluit. Bijvoorbeeld de eis om een opstelruimte voor een wasdroger extra te ventileren. Of de eis aan de toelaatbare temperatuuroverschrijding in de zomer. De benodigde adviezen voor het voldoen aan deze extra eisen vallen volledig binnen het dienstenpakket van bureau Kent bij de betreffende berekeningen.