rendement elektriciteitsopwekking EPG aangepast?

In zijn warmtevisie ziet minister Kamp van EZ het aanpassen van het rekenrendement voor elektriciteitsproductie als oplossingsrichting. Het door hem gesignaleerde probleem is dat de bouwregelgeving warmtepompen onderwaardeert doordat in de NEN 7120 een verouderd kengetal wordt gehanteerd. Op dit moment rekent de EPG (NEN 7120) nog met een rendement van 39% als gemiddelde waarde voor de opgewekte elektriciteit. Door dit  rendement te verhogen, zouden warmtepompen (die elektriciteit als energiebron gebruiken) beter scoren in de EPC.

clauscentraleDe gemoderniseerde Clauscentrale, bijvoorbeeld,  behaalt een rendement van 59%. Dus er lijkt inderdaad ruimte om de tot nu toe gebruikte waarde te verhogen. In de warmtevisie wordt nog geen voorstel gedaan voor het nieuwe kengetal.

Warmtepompen profiteren van een hoger opwekrendement van elektriciteit. Voor PV installaties daarentegen; is het rekenen met een hoog opwekrendement niet gunstig. PV panelen wekken elektriciteit op, en de redenering in de NEN 7120 is dat daardoor minder elektriciteit in centrales opgewekt hoeft te worden. Dat bespaart relatief veel primaire energie zolang gerekend wordt met het huidige kengetal van 39%. Zodra de EPG met een hoger opwekrendement rekent, zal dat vermeden primaire energieverbruik dalen. In dat geval zal PV een minder effectieve maatregel in termen van EPC-verlaging worden.