Schoon- en Emissieloos Bouwen

Berekenaars van de stikstofdepositie als gevolg van bouwprojecten, hebben regelmatig behoefte aan schonere bouwmachines, bouwmethoden en bouwlogistiek. Maar welke dan, waar zit de innovatie en wat levert het op. Het programma Schoon- en Emissieloos Bouwen werkt aan schonere bouw-, onderhouds- en sloopprojecten en zal op termijn hopelijk antwoorden op die vraag kunnen geven.

De Bouwemissietool biedt inzicht in stikstof-, CO2 en fijnstofemissies van voornamelijk woningbouwprojecten. Het berekent hoe de inzet van schoner materieel en industriële bouwmethoden de milieu-impact verlaagt, op basis van projectkenmerken zoals afmetingen en gewichten van gebouwen om benodigde materialen en transport in te schatten. De Emissievoorspeller voorspelt de emissies van materieel (bouwmachines en transportvoertuigen) bij voornamelijk Grond-, Weg- en Water-/GWW bouwprojecten. Dat geeft in een vroeg stadium van een bouwproject inzicht in de emissies en kan ontwerpoptimalisaties stimuleren en faciliteren. De Emissievoorspeller gebruikt de inzet van materieel uit de kostenraming, maakt een voortoets  en bepaalt of de emissies binnen de gestelde milieunormen vallen of waar overschrijdingen en aanpassingen nodig zijn.

De bouwsector, topsector Logistiek, zet zich met het programma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek in voor een methode, die is gebaseerd op data uit de praktijk. Emissies van mobiele en stationaire werktuigen komen in beeld op basis van real time data op de bouwplaats en logistieke data van de aan- en afvoerketen. Zo kunnen in alle fases van een bouwproject emissies worden voorspeld, gemeten en gemonitord. Emissiedata wordt opgehaald en geanalyseerd van mobiele werktuigen via: CAN-bus sensoren op ruim 210 machines bij 17 deelnemers, Fuel flow meters en OEM data. Nederland en de EU willen de uitstoot van stikstof drastisch verminderen. De bouwsector streeft naar een stikstofreductie van 60% ten opzichte van 2018. Dat vraagt om emissiearme processen. Het programma EACHBouwt wil de bouwlogistiek schoner maken. EACHBouwt is onderdeel van de routekaart Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB) en wordt uitgevoerd door de Topsector Logistiek.