Trendbreuk in Nederlandse elektriciteitsopwekking

Het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) voorziet een grote versnelling van duurzame elektriciteitsopwekking in Nederland.  De verwachting van ECN voor de elektriciteitsproductie laat een duidelijke trendbreuk zien: tot nu toe een kabbelende lijn met een heel langzaam stijgende trend, gaat over in een sterk stijgende lijn waarin jaar na jaar het opwekrendement fors toeneemt. De verwachtingen van ECN zijn staan in de Nationale Energie Verkenning 2017.

De prognose van ECN is van belang voor BENG. In de energienorm gaat gerekend worden met het verwachte rendement voor 2020. Voor dat jaar denkt ECN dat ongeveer een derde deel van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Dat leidt er toe dat in de BENG met een rendement van 69% voor de elektriciteitsopwekking gerekend gaat worden. Dat is aanzienlijk hoger dan de 39% waarmee nu nog in de EPC gerekend wordt.

Achtergrond bij de prognose van ECN: kolencentrales worden uit bedrijf genomen. Gascentrales en gasgestookte WKK’s worden door ongunstige marktomstandigheden gesloten of in de mottenballen gezet. Duurzame opwekking neemt toe. Wind op land groeit weliswaar langzamer dan verwacht. Wind op zee groeit sterk en wordt ook goedkoper; hoewel ECN waarschuwt voor vertraging bij de aanleg van misschien te goedkoop aanbestede windparken wanneer deze met tegenvallers te maken krijgen. Voor PV wordt groei verwacht.

 

Wat brengt BENG?

BENG analyses moeten nu nog gemaakt worden met een voorlopige methode die op de NEN 7120 is gebaseerd. Straks zal met de NTA 8800 gerekend worden en er is al wel bekend dat die andere uitkomsten gaat geven. Maar welke veranderingen we precies moeten verwachten blijft onduidelijk tot de rekenpakketten voor BENG beschikbaar komen. Bureau Kent heeft al wel een idee in welke richting de veranderingen zullen gaan, op basis van de uitgangspunten die in de NTA 8800 terug te vinden zijn. Zo zal het hogere opwekrendement voor elektriciteit er toe leiden dat wat gemakkelijker aan de BENG2 eis voldaan kan worden.