Verhuurders willen onder Warmtewet uit

De warmtewet beschermt consumenten tegen de monopoliepositie die warmteleveranciers hebben. Een positief neveneffect van de wet is dat het een stimulans is om het energierendement van slecht functionerende installaties te verbeteren. De warmtewet maakt slechte installaties, met een energierendement lager dan dat van een gasketel, onrendabel. En dat is natuurlijk prima vanuit een oogpunt van duurzaamheid en energie efficiency. Het zou jammer zijn als de warmtewet niet meer geldt voor bijvoorbeeld huurders bij een woningcorporatie. Maar recent is de warmtewet onder druk komen te staan, vooral beleggers lobbyen tegen de wet. Zijn hun argumenten terecht en loopt de bescherming van huurders – en de energie efficiency van collectieve installaties – gevaar?warmtewet

Beleggerslobbyorganisatie IVBN wil dat verhuurders van commercieel vastgoed per direct buiten de warmtewet gebracht worden. De beleggers vinden het bijhouden van een warmteboekhouding en het plaatsen van tussenmeters buitenproportioneel en zien niet in waarom een decennialange praktijk veranderd moet worden.

De beleggers van commercieel vastgoed ervaren steun van een recent advies van Actal, dat de regeldruk toetst. Volgens de beleggerslobby stelt Actal dat verhuurders van commercieel vastgoed per direct buiten de warmtewet gebracht moeten worden. In hetzelfde bericht melden de beleggers dat Actal stelt dat ook woningcorporaties van de verplichtingen uit de warmtewet ontheven zouden moeten worden.

Wie het oorspronkelijke bericht van Actal er op naleest, ziet iets anders. Actal stelt dat de warmtewet weliswaar onnodig veel administratieve rompslomp met zich mee brengt, maar dan voor VVE’s, verhuurders van werkplekken voor zzp’ers en bedrijfsverzamelgebouwen voor start-ups. Grote verhuurders van commercieel vastgoed en woningcorporaties worden niet genoemd. Ook is er geen sprake van dat de veranderingen per direct in zouden moeten gaan, Actal adviseert om het mee te nemen bij de voorgenomen wetsherziening.

Veel nieuwe woningbouwprojecten, waar sprake is van collectieve verwarming, vallen onder de warmtewet. De EPC wordt bepaald volgens de NEN 7120 en op basis daarvan kan bijvoorbeeld een WKO-installatie aantrekkelijk zijn. De praktijk wijst uit dat het praktijkrendement van deze installaties niet altijd aan de verwachtingen voldoet. Bureau Kent vindt dat de warmtewet een goede stok achter de deur is om dit type installaties goed te ontwerpen, aanleggen en inregelen, zodanig dat ze energieefficient en dus ook financieel rendabel geexploiteerd kunnen worden.