Wettelijke waarborg voor energiekosten NOM-huurders

Vorige week is de wet aangenomen die huurders van NOM-woningen verplicht tot het betalen van een Energie Prestatie Vergoeding. Daar staat een ”woonlastenwaarborg” tegenover. De woonlastenwaarborg, houdt in dat de feitelijke energieverbruiken worden gemeten en geëvalueerd.  De totale woonlasten van de huurders mogen niet stijgen, is het uitgangspunt. De huurders van haperende nul-op-de-meterwoningen worden zo beschermd.

nom

De energieprestatie vergoeding (EPV) zorgt ervoor dat de corporatie de investeringen voor energiebesparende maatregelen terugverdient. Volgens een voorstel van Energiesprong bedraagt de EPV, die huurders betalen, tussen de  €1,00 en €1,40 per vierkante meter vloeroppervlak. Het exacte bedrag hangt af van de theoretische energiebesparing. Door de woonlastenwaarborg wordt achteraf beoordeeld of de theoretische besparing in de praktijk is waargemaakt. Om deze reden is bureau Kent een groot voorstander van de waarborg. In de praktijk blijkt vaak dat energiezuinige installaties niet of niet optimaal werken en dat blijkt pas wanneer er gemonitord of geëvalueerd wordt.

De EPV kan nog wel voor bureaucratische complicaties zorgen. Directe verrekening van het EPV-bedrag in de huur kan er toe leiden dat woningen boven de huurliberalisatiegrens uit komen. Daarom maakt de EPV geen deel uit van de huur. Binnen de puntensystematiek voor de bepaling van de huurprijs ligt er een relatie met het energielabel. NOM-woningen zouden om die reden meer punten opleveren, wat tot een hogere huur zou leiden. Om dit te voorkomen (immers dit is al in de EPV verwerkt) stelt Energiesprong voor dat woningen met een EPV geen hoger energielabel krijgen dan B.