Energieprestaties van ventilatiesystemen

Bureau Kent heeft de gemeten energieprestatie van 6 soorten ventilatiesystemen vergeleken met de berekende waarden volgens de NEN 7120. De meetgegeven komen uit de studie Monicair (monitoring & control of air quality in individual rooms) en de berekeningen zijn verricht met Uniec.

Opvallend is dat het systeem met natuurlijke toevoer en CO2-gestuurde afvoer met een sensor in de woonkamer/keuken (C4a) een hoger dan verwacht energieverbruik heeft. Het energieverbruik is zelfs hoger dan dat van een systeem zonder vraagsturing (C2c). Wanneer de afvoer vraaggestuurd wordt met meerdere sensoren in de verschillende verblijfsruimten (C4c), wordt de verwachte energiebesparing wel behaald. De Monicair onderzoekers noemen geen  verklaring voor het onverwacht hoge verbruik van systeem C4A.

Bij de systemen met balansventilatie en wtw valt vooral het hoger dan verwachte energieverbruik van het decentrale systeem (D5b) op. Daar is wel een verklaring voor: binnen dit systeem zijn ongeregelde mechanische afzuigunits in de natte ruimtes toegepast.

De centrale wtw-systemen (D2 en D5a) lijken in de praktijk beter te presteren dan de berekende waarden. Nog niet duidelijk is of dit verschil verklaard wordt door het negeren van  warmteverliesmonicair grafiek in de luchttoevoerkanalen en energieverbruik voor vorstbeveiliging.

De grafiek toont het primair energievebruik, voor het opwarmen van ventilatielucht, per vierkante meter gebruiksoppervlak (MJ/m2).